Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2018

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2017 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. 
19-12-2017 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
19-12-2017 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
19-12-2017 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 của tỉnh Bình Thuận. 
19-12-2017 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. 
19-12-2017 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. 
19-12-2017 Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018. 
19-12-2017 Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 
19-12-2017 Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
14-12-2017 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X. 
14-12-2017 Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
14-12-2017 Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
14-12-2017 Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
13-12-2017 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017. 
13-12-2017 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
13-12-2017 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động của các cơ quan quản lý nhà nước và một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
13-12-2017 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 
13-12-2017 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Bình Thuận. 
13-12-2017 Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ một phần Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 02/7/2012 của HĐND tỉnh (Khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016) về Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận. 
13-12-2017 Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sáchđịa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
11,408,664 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner