Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 02 xuất bản ngày 10-01-2007: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2006 Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: hỗ trợ đầu tư y tế - giáo dục từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2006 Theo Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh. (từ trang 03 đến trang 04)
18-12-2006 Quyết định số 98/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có sai phạm trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân. (từ trang 05 đến trang 14)
19-12-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức. (từ trang 15 đến trang 18)
06-10-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 19 đến trang 26)
06-10-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình giảm nghèo của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 27 đến trang 29)
06-10-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình giải quyết việc làm của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 30 đến trang 33)
06-10-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 34 đến trang 37)
06-10-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 38 đến trang 40)
06-10-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 41 đến trang 43)
13-12-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc điều chỉnh danh mục công trình, nguồn vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 và Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 của UBND huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 44 đến trang 48)
31,948,593 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner