Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 06 xuất bản ngày 06-01-2011: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2010 Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2011. (từ trang 04 đến trang 11)
17-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Bắc Bình giai đoạn 2011-2015. (từ trang 12 đến trang 20)
17-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2011. (từ trang 21 đến trang 22)
16-12-2010 Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011. (từ trang 23 đến trang 25)
16-12-2010 Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 26 đến trang 30)
16-12-2010 Nghị quyết số 39/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, danh mục các công trình trọng điểm của huyện năm 2011 và những năm tiếp theo. (từ trang 31 đến trang 34)
20-12-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng thành phố Phan Thiết. (từ trang 35 đến trang 40)
08-12-2010 Quyết định số 2840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 41 đến trang 52)
17-12-2010 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2011. (từ trang 53 đến trang 54)
17-12-2010 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2011. (từ trang 55 đến trang 56)
30,782,792 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner