Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 13 xuất bản ngày 27-01-2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2007 Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 40/2005/QÐ-UBBT ngày 20 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tham gia xuất khẩu của tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. (từ trang 04 đến trang 05)
12-12-2007 Quyết định số 81/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Bình Thuận. (từ trang 06 đến trang 07)
12-12-2007 Quyết định số 82/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2008. (từ trang 08 đến trang 15)
18-12-2007 Nghị quyết số 79/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2008. (từ trang 16 đến trang 17)
26-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Đức Linh. (từ trang 18 đến trang 19)
26-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 20 đến trang 23)
19-12-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 24 đến trang 30)
19-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008. (từ trang 31 đến trang 33)
20-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 34 đến trang 38)
14-12-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc điều chỉnh danh mục và nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 và Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 31/8/2007 của UBND huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 39 đến trang 42)
04-12-2007 Quyết định số 3097/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Minh, huyện Hàm Tân. (từ trang 43 đến trang 45)
14-12-2007 Quyết định số 3207/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phú Quý, huyện Phú Quý. (từ trang 46 đến trang 48)
11-12-2007 Quyết định số 4331/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện. (từ trang 49 đến trang 55)
47,696,390 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner