Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2014

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 07-01
13 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 09-01
2 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 13-01
15 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 15-01
26 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 17-01
20 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 20-01
11 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 22-01
6 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 23-01
11 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 24-01
12 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 25-01
13 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 14-02
12 văn bản
 
Số 23  ngày 05-3
4 văn bản
 
Số 24  ngày 17-3
5 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 28-3
1 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 03-4
2 văn bản
 
Số 29  ngày 08-4
8 văn bản
 
Số 30  ngày 17-4
5 văn bản
 
Số 31  ngày 07-5
4 văn bản
 
Số 32  ngày 14-5
4 văn bản
 
Số 33  ngày 23-5
4 văn bản
 
Số 34 + 35  ngày 16-6
1 văn bản
 
Số 36 + 37  ngày 18-6
1 văn bản
 
Số 38  ngày 20-6
6 văn bản
 
Số 39  ngày 30-6
3 văn bản
 
Số 40  ngày 14-7
3 văn bản
 
Số 41  ngày 23-7
9 văn bản
 
Số 42 + 43  ngày 04-8
15 văn bản
 
Số 44 + 45  ngày 11-8
12 văn bản
 
Số 46 + 47  ngày 15-8
18 văn bản
 
Số 48  ngày 22-8
3 văn bản
 
Số 49  ngày 08-9
8 văn bản
 
Số 50  ngày 16-9
2 văn bản
 
Số 51  ngày 19-9
7 văn bản
 
Số 52  ngày 07-10
5 văn bản
 
Số 53  ngày 17-10
3 văn bản
 
Số 54  ngày 31-10
7 văn bản
 
Số 55 + 56  ngày 07-11
9 văn bản
 
Số 57 + 58  ngày 28-11
8 văn bản
 
Số 59 + 60  ngày 18-12
6 văn bản
 
Số 61 + 62  ngày 22-12
10 văn bản
 
Số 63 + 64  ngày 27-12
15 văn bản
 
Số 65 + 66  ngày 29-12
3 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

329 văn bản gồm 194 văn bản quy phạm pháp luật và 135 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2014
129 văn bản
 
Tháng 02-2014
12 văn bản
 
Tháng 3-2014
10 văn bản
 
Tháng 4-2014
15 văn bản
 
Tháng 5-2014
12 văn bản
 
Tháng 6-2014
10 văn bản
 
Tháng 7-2014
12 văn bản
 
Tháng 8-2014
48 văn bản
 
Tháng 9-2014
17 văn bản
 
Tháng 10-2014
15 văn bản
 
Tháng 11-2014
17 văn bản
 
Tháng 12-2014
34 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
42 văn bản
 
UBND tỉnh
116 văn bản
 
Chủ tịch UBND tỉnh
33 văn bản
 
HĐND thành phố Phan Thiết
10 văn bản
 
HĐND thị xã La Gi
14 văn bản
 
HĐND huyện Bắc Bình
7 văn bản
 
HĐND huyện Đức Linh
9 văn bản
 
HĐND huyện Hàm Tân
5 văn bản
 
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
6 văn bản
 
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
12 văn bản
 
HĐND huyện Phú Quý
6 văn bản
 
HĐND huyện Tánh Linh
15 văn bản
 
HĐND huyện Tuy Phong
12 văn bản
 
UBND thành phố Phan Thiết
3 văn bản
 
UBND thị xã La Gi
4 văn bản
 
UBND huyện Bắc Bình
1 văn bản
 
UBND huyện Đức Linh
2 văn bản
 
UBND huyện Hàm Tân
1 văn bản
 
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
5 văn bản
 
UBND huyện Hàm Thuận Nam
3 văn bản
 
UBND huyện Phú Quý
7 văn bản
 
UBND huyện Tánh Linh
7 văn bản
 
UBND huyện Tuy Phong
3 văn bản
 
Chủ tich UBND thị xã La Gi
3 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
1 văn bản
 
VP
1 văn bản
 
Trung tâm Thông tin
1 văn bản
 
 
62,567,380 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner