Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 37 xuất bản ngày 26-08-2016: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-08-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 18)
20-07-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 của huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 19 đến trang 21)
20-07-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. (từ trang 22 đến trang 25)
28-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Tánh Linh giai đoạn 2016-2020. (từ trang 26 đến trang 28)
28-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tánh Linh giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 29 đến trang 31)
28-07-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. (từ trang 32 đến trang 39)
28-07-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. (từ trang 40 đến trang 42)
28-07-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về xây dựng, phát triển thị trấn Lạc Tánh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. (từ trang 43 đến trang 45)
28-07-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 của huyện Tánh Linh. (từ trang 46 đến trang 48)
18-07-2016 Quyết định số 2131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Điều 7 của Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý. (từ trang 49 đến trang 50)
44,393,940 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner