Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 61 xuất bản ngày 10-09-2007: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-08-2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ điểm b, khoản 1, Điều 1 của Quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn. (từ trang 03 đến trang 04)
15-08-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 05 đến trang 10)
24-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 11 đến trang 14)
24-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. (từ trang 15 đến trang 19)
24-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, vốn đầu tư kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 20 đến trang 28)
24-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh. (từ trang 29 đến trang 45)
24-07-2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2007. (từ trang 46 đến trang 49)
24-07-2007 Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2007 – 2010. (từ trang 50 đến trang 53)
24-07-2007 Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 54 đến trang 56)
41,772,256 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner