Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 26 xuất bản ngày 05-04-2010: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-03-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 04 đến trang 08)
19-03-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Phòng Văn hóa và Thông tin. (từ trang 09 đến trang 15)
15-03-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giao huyện phân khai. (từ trang 16 đến trang 19)
15-03-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 từ nguồn vốn Tam nông tỉnh giao huyện phân khai. (từ trang 20 đến trang 21)
29-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2010. (từ trang 22 đến trang 24)
01-04-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc điều chỉnh số liệu giao dự toán chi ngân sách năm 2010 đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp tại Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009. (từ trang 25 đến trang 27)
03-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 28 đến trang 34)
17-03-2010 Quyết định số 597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chế độ chi cho Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận. (từ trang 35 đến trang 39)
24-03-2010 Quyết định số 664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh. (trang 40)
03-03-2010 Quyết định số 179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc hủy bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của UBND thành phố Phan Thiết về việc Quy định cấp Giấy phép, gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cho các cá nhân trên địa bàn thành phố Phan Thiết. (từ trang 41 đến trang 42)
26-02-2010 Quyết định số 360/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010. (từ trang 43 đến trang 51)
41,595,458 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner