Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 26 xuất bản ngày 17-11-2021: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-11-2021 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 31 đến trang 33)
26-10-2021 Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh . (từ trang 03 đến trang 07)
26-10-2021 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 . (từ trang 11 đến trang 16)
26-10-2021 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh . (từ trang 07 đến trang 11)
26-10-2021 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mới và nâng cấp Trường Mầm non Hoa Hồng, thị xã La Gi. (từ trang 33 đến trang 35)
26-10-2021 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Trung học cơ sở Tân Thiện, thị xã La Gi . (trang 43)
26-10-2021 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất bổ sung thực hiện năm 2021. (từ trang 35 đến trang 43)
05-11-2021 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận. (từ trang 16 đến trang 31)
47,802,640 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner