Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 38 + 39 xuất bản ngày 09-09-2016: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-08-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý xây dựng công trình thuộc Đề án tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 03 đến trang 19)
31-08-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. (từ trang 20 đến trang 28)
26-07-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2015. (từ trang 29 đến trang 36)
26-07-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc thông qua Đề án tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 37 đến trang 40)
26-07-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. (từ trang 41 đến trang 44)
29-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). (từ trang 45 đến trang 52)
08-08-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế thị xã La Gi. (từ trang 53 đến trang 61)
15-08-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tánh Linh. (từ trang 62 đến trang 68)
25-08-2016 Quyết định số 2464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận. (từ trang 69 đến trang 71)
26-07-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 72)
29-07-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Tuy Phong năm 2015. (từ trang 73 đến trang 74)
24-08-2016 Quyết định số 1145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016. (từ trang 75 đến trang 86)
12-08-2016 Quyết định số 1114/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2015. (từ trang 87 đến trang 103)
47,995,923 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner