Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 35 + 36 xuất bản ngày 25-08-2011: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 04 đến trang 07)
25-07-2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đức Linh, giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 08 đến trang 14)
29-07-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 15 đến trang 18)
29-07-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2010. (từ trang 19 đến trang 21)
03-08-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Phú Quý. (từ trang 22 đến trang 27)
01-08-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình. (từ trang 28 đến trang 36)
26-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Linh. (từ trang 37 đến trang 42)
15-07-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 43 đến trang 54)
15-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011 - 2015” trên địa bàn huyện Phú Quý. (từ trang 55 đến trang 84)
27-07-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tăng cường công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Tánh Linh. (từ trang 85 đến trang 88)
29-07-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2011. (trang 89)
29-07-2011 Thông báo số 12/TB-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (từ trang 90 đến trang 91)
41,738,546 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner