Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 44 + 45 xuất bản ngày 11-08-2014: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-07-2014 Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2014. (từ trang 03 đến trang 54)
18-07-2014 Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và tổ chức các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 55 đến trang 57)
18-07-2014 Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chế độ trợ cấp cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. (từ trang 58 đến trang 60)
18-07-2014 Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 61 đến trang 66)
28-07-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. (từ trang 67 đến trang 69)
30-07-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 70 đến trang 84)
01-08-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 của UBND tỉnh. (từ trang 85 đến trang 87)
14-07-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 88 đến trang 92)
14-07-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2013. (từ trang 93 đến trang 95)
18-07-2014 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 96 đến trang 97)
18-07-2014 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 98)
18-07-2014 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 99)
44,394,295 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner