Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 29-02-2016: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-02-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Công Thương Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 15)
01-02-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp Bình Thuận. (từ trang 16 đến trang 18)
01-02-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về chính sách đầu tư ứng trước và trợ cước vận chuyển giống, vật tư để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã thuần vùng cao và các thôn dân tộc thiểu số xen ghép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 19 đến trang 27)
04-02-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 28 đến trang 36)
23-12-2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về định mức khoán chi hoạt động cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức khoán chi ngân sách cấp xã năm 2016. (từ trang 37 đến trang 40)
23-12-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về định mức khoán chi hoạt động các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và định mức khoán chi ngân sách cấp xã năm 2016. (từ trang 41 đến trang 44)
04-02-2016 Quyết định số 382/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 45 đến trang 77)
04-02-2016 Quyết định số 410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; Xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước năm 2016. (từ trang 78 đến trang 92)
18-12-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2016. (từ trang 93 đến trang 94)
31-12-2015 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 cho các đơn vị thuộc huyện Phú Quý. (từ trang 95 đến trang 99)
47,833,497 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner