Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong ban hành: 106 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-07-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Tuy Phong năm 2015. 
29-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). 
24-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
24-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2016. 
24-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016. 
24-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2016. 
24-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2016. 
24-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện Tuy Phong năm 2014. 
16-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 
16-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Tuy Phong năm 2014. 
24-12-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2014 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
18-09-2014 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
18-09-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong thông qua nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch Cổ Thạch - Bình Thạnh, huyện Tuy Phong đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 
18-09-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong đến năm 2030. 
10-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng cuối năm 2014. 
10-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc phê duyệt quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2013. 
20-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2014. 
20-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. 
20-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong. 
20-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /6       Số văn bản mỗi trang: 
62,367,034 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner