Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 19-01-2015: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2014 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2015. (từ trang 04 đến trang 11)
29-12-2014 Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 12 đến trang 14)
17-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2015. (từ trang 15 đến trang 16)
17-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015. (từ trang 17 đến trang 21)
27-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. (từ trang 22 đến trang 27)
27-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện năm 2015. (từ trang 28 đến trang 33)
27-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015. (từ trang 34 đến trang 43)
17-12-2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015. (từ trang 44 đến trang 54)
17-12-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2015. (từ trang 55 đến trang 59)
18-12-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm 2015. (từ trang 60 đến trang 62)
18-12-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2015. (từ trang 63 đến trang 77)
30-12-2014 Quyết định số 4237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ lãi vay, chi phí đầu tư hạ tầng, ưu đãi đơn giá thuê nhà và hoàn trả kinh phí ứng trước để bồi thường dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 78 đến trang 79)
25-12-2014 Quyết định số 4141/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 80 đến trang 87)
27-12-2014 Quyết định số 4199/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 88 đến trang 92)
16-12-2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 93 đến trang 95)
16-12-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về chương trình giám sát năm 2015 của HĐND thành phố khóa X. (từ trang 96 đến trang 98)
62,402,239 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner