Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 18+19 xuất bản ngày 29-07-2021: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2021 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (từ trang 15 đến trang 17)
16-07-2021 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. (từ trang 04 đến trang 05)
17-07-2021 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp dọc sông La Ngà, xã Tân Hà, huyện Đức Linh . (từ trang 67 đến trang 69)
16-07-2021 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 . (từ trang 05 đến trang 06)
17-07-2021 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xử lý nước thải tập trung khu du lịch quốc gia Mũi Né, thành phố Phan Thiết . (từ trang 55 đến trang 58)
17-07-2021 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kiên cố hóa Kênh chuyển nước Sông Dinh 3 - Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi . (từ trang 58 đến trang 60)
26-07-2021 Quyết định số 1879/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . (từ trang 86 đến trang 87)
16-07-2021 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 . (từ trang 06 đến trang 08)
17-07-2021 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống kênh tiếp nước liên huyện phía Nam tỉnh Bình Thuận . (từ trang 60 đến trang 63)
16-07-2021 Quyết định số 1791/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (từ trang 84 đến trang 86)
16-07-2021 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (từ trang 29 đến trang 31)
14-07-2021 Quyết định số 1780/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Linh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 . (từ trang 81 đến trang 83)
16-07-2021 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh . (từ trang 17 đến trang 24)
26-07-2021 Quyết định số 1880/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (trang 87)
17-07-2021 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phân khai kế hoạch vốn năm 2021 nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 . (từ trang 39 đến trang 55)
15-07-2021 Quyết định số 1782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bắc Bình. (từ trang 69 đến trang 80)
16-07-2021 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . (từ trang 08 đến trang 10)
16-07-2021 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc thành lập các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . (từ trang 24 đến trang 29)
16-07-2021 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (từ trang 10 đến trang 11)
17-07-2021 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường từ thị trấn Tân Minh đi Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân . (từ trang 63 đến trang 65)
16-07-2021 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . (từ trang 13 đến trang 15)
16-07-2021 Quyết định số 1790/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, nhiệm kỳ 2021 – 2026. (từ trang 83 đến trang 84)
17-07-2021 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường N26 tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh . (từ trang 65 đến trang 67)
17-07-2021 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương . (từ trang 31 đến trang 39)
16-07-2021 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . (từ trang 11 đến trang 13)
14-07-2021 Quyết định số 1779/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đức Linh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (từ trang 80 đến trang 81)
47,748,335 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner