Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 04 + 05 xuất bản ngày 03-01-2009: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2008 Nghị quyết số 75/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2009. (từ trang 04 đến trang 10)
04-12-2008 Nghị quyết số 76/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 11 đến trang 17)
04-12-2008 Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Thuận đến năm 2025. (từ trang 18 đến trang 19)
08-12-2008 Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2009. (từ trang 20 đến trang 21)
16-12-2008 Quyết định số 104/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định về đối tượng và mức hỗ trợ cho người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 22 đến trang 25)
26-11-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng. (từ trang 26 đến trang 44)
24-11-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Phòng Công thương huyện Bắc Bình. (từ trang 45 đến trang 54)
26-11-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng. (từ trang 55 đến trang 61)
26-11-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy định thang điểm để xếp loại cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bắc Bình. (từ trang 62 đến trang 67)
03-12-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. (từ trang 68 đến trang 72)
08-12-2008 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 73 đến trang 74)
08-12-2008 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2009. (từ trang 75 đến trang 91)
14-12-2008 Quyết định số 3498/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về điều chỉnh phụ lục 3 của Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 27/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định mức trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 92 đến trang 95)
16-12-2008 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2009. (từ trang 96 đến trang 97)
16-12-2008 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2009. (từ trang 98 đến trang 99)
38,871,476 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner