Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 32 xuất bản ngày 22-07-2016: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-07-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 14)
29-06-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết. (từ trang 15 đến trang 22)
14-07-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế thành phố Phan Thiết. (từ trang 23 đến trang 27)
07-07-2016 Quyết định số 1914/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính công, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh năm 2015. (từ trang 28 đến trang 34)
30-06-2016 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. (từ trang 35 đến trang 37)
27-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2016. (từ trang 38 đến trang 43)
04-07-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 44)
04-07-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 45)
04-07-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc thông qua số lượng thành viên, cơ cấu thành phần 2 Ban HĐND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 46 đến trang 47)
04-07-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban 2 Ban HĐND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 48)
04-07-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 49)
04-07-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 50 đến trang 51)
62,315,875 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner