Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2023

Tháng 02-2023: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-02-2023 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý việc xuất cảnh của công chức, viên chức bằng hộ chiếu phổ thông . 
06-02-2023 Quyết định số 233/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Hàm Thuận Bắc . 
06-02-2023 Quyết định số 231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Quý . 
03-02-2023 Quyết định số 226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Hàm Thuận Nam. 
30-01-2023 Quyết định số 202/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Đức Linh . 
30-01-2023 Quyết định số 201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Tánh Linh . 
30-01-2023 Quyết định số 200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Tuy Phong. 
30-01-2023 Quyết định số 199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Bắc Bình . 
30-01-2023 Quyết định số 198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thị xã La Gi. 
18-01-2023 Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận . 
09-12-2022 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. 
09-12-2022 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2023. 
09-12-2022 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI . 
09-12-2022 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
09-12-2022 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 và trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. 
09-12-2022 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kết quả giám sát công tác thu hút đầu tư, cấp phép đầu tư và quản lý dự án ngoài ngân sách nhà nước (từ 2019 đến tháng 6/2022) . 
09-12-2022 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Thành lập Đoàn giám sát về kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022. 
09-12-2022 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất năm 2023 . 
09-12-2022 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 02 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Thuận. 
09-12-2022 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, biên chế các tổ chức hội năm 2023 của tỉnh Bình Thuận. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
62,288,904 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner