Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 15-01-2014: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2013 Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 04 đến trang 15)
30-12-2013 Quyết định số 71/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2014. (từ trang 16 đến trang 25)
31-12-2013 Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 26 đến trang 29)
20-12-2013 Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2014. (từ trang 30 đến trang 31)
20-12-2013 Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2014. (từ trang 32 đến trang 34)
20-12-2013 Nghị quyết số 37/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của thị xã năm 2014. (từ trang 35 đến trang 36)
20-12-2013 Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2014. (từ trang 37 đến trang 38)
20-12-2013 Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2014. (từ trang 39 đến trang 43)
19-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 44 đến trang 51)
19-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2014. (từ trang 52 đến trang 54)
19-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc Tổ chức sản xuất lúa chất lượng cao năm 2014. (từ trang 55 đến trang 56)
19-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2014. (từ trang 57 đến trang 59)
19-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng chợ nông thôn và phát triển các khu thương mại dịch vụ tập trung năm 2014. (từ trang 60 đến trang 62)
31-12-2013 Quyết định số 3493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Tân An, thị xã La Gi. (từ trang 63 đến trang 69)
31-12-2013 Quyết định số 3540/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết. (từ trang 70 đến trang 74)
31-12-2013 Quyết định số 3566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Bình Tân, thị xã La Gi. (từ trang 75 đến trang 81)
06-01-2014 Quyết định số 26/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc UBND xã, phường, thị trấn và các đối tượng chính sách. (từ trang 82 đến trang 86)
20-12-2013 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 87)
20-12-2013 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 88)
20-12-2013 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 89)
20-12-2013 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 90)
20-12-2013 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND khóa X, thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 91)
20-12-2013 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kính tế - Xã Hội, HĐND thị xã La Gi, khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 92)
19-12-2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc hủy bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã. (từ trang 93 đến trang 94)
19-12-2013 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2014. (từ trang 95 đến trang 96)
19-12-2013 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2014. (từ trang 97 đến trang 98)
41,333,311 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner