Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 17-01-2014: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2014 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2014. (từ trang 04 đến trang 10)
25-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, chủ yếu của thành phố năm 2014. (từ trang 11 đến trang 12)
25-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ năm 2014. (từ trang 13 đến trang 18)
24-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 19 đến trang 25)
24-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện năm 2014. (từ trang 26 đến trang 29)
24-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014. (từ trang 30 đến trang 34)
24-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Hàm Thuận Bắc thời kỳ 2011 - 2020. (từ trang 35 đến trang 43)
18-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. (từ trang 44 đến trang 45)
18-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014. (từ trang 46 đến trang 54)
18-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2014. (từ trang 55 đến trang 57)
18-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 58 đến trang 64)
19-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 65 đến trang 70)
19-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2014. (từ trang 71 đến trang 75)
19-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014. (từ trang 76 đến trang 86)
19-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2014. (từ trang 87 đến trang 90)
25-12-2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Chương trình giám sát năm 2014 của HĐND thành phố khóa X. (từ trang 91 đến trang 93)
18-12-2013 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 94)
18-12-2013 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 95)
18-12-2013 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2014. (từ trang 96 đến trang 97)
06-01-2014 Quyết định số 46/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc hủy bỏ toàn bộ Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Ủy ban nhân dân huyện. (trang 98)
43,897,738 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner