"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2009 Ngày 01 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-01-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc quy định chế độ chi ngoài quy định của Trung ương đối với hoạt động thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
19-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2009. 19
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
25-12-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2009. 23
25-12-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND về việc kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009. 40
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
19-12-2008 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. 49
19-12-2008 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. 51
17,849,743 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner