"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 68           Năm 2008 Ngày 01 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-10-2008 Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi, việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
15-10-2008 Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và chi tổ chức các lớp phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 14
20-10-2008 Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 20
15-10-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-10-2008 Quyết định số 2711/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương. 33
14-10-2008 Quyết định số 2793/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 3 Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. 47
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
17-10-2008 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử cho thôi giữ chức danh Ủy viên UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VI - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 49
17-10-2008 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VI - Nhiệm kỳ 2004 – 2009. 50
22,300,486 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner