"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 61           Năm 2008 Ngày 20 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-09-2008 Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung số lượng cộng tác viên thực hiện dự án phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
29-08-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Công trình công cộng. 05
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
15-08-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ban hành kế hoạch phát triển ngành hải sản từ nay đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 06
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
21-08-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tánh Linh. 13
27-08-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Tánh Linh. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-08-2008 Quyết định số 2140/QĐ-UBND về các đối tượng được cấp phát miễn phí Công báo do UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản. 25
04-09-2008 Quyết định số 2335/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 29
11-08-2008 Chỉ thị số 44/CT-UBND về việc kiểm tra, chấn chỉnh tình hình tuyển sinh học sinh đầu cấp tiểu học và đầu cấp trung học cơ sở; tình hình thực hiện thu các khoản ngoài học phí tại các trường công lập. 42
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
03-09-2008 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc kiểm tra, chấn chỉnh tình hình tuyển sinh học sinh đầu cấp tiểu học và đầu cấp trung học cơ sở; tình hình thực hiện thu các khoản ngoài học phí tại các trường công lập. 45
22,300,352 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner