"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 60           Năm 2008 Ngày 15 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-08-2008 Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Thuận. 03
25-08-2008 Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (đối với cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc địa phương quản lý) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 08
27-08-2008 Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 7, mục III của Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của UBND tỉnh. 17
28-08-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
21-08-2008 Quyết định số 1890/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2007. 26
22,300,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner