"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 56 + 57           Năm 2008 Ngày 10 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-08-2008 Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
11-08-2008 Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 55
11-08-2008 Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 64
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
16-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008 theo chỉ tiêu phấn đấu. 72
16-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008. 79
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
30-07-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh. 83
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
08-08-2008 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 91
22,300,552 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner