"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53           Năm 2008 Ngày 20 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-07-2008 Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
31-07-2008 Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 11
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
21-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Phan Rí Thành - huyện Bắc Bình (giai đoạn 2008 - 2028). 14
21-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 17
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thị trấn Thuận Nam. 21
24-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 23
24-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2008. 25
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
11-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 29
11-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch phát triển giao thông - vận tải huyện Tánh Linh từ nay đến năm 2010 có định hướng đến năm 2020. 33
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
16-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2007. 36
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-07-2008 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân huyện Hàm Thuận Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 38
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
11-07-2008 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007. 40
22,296,881 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner