"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51           Năm 2008 Ngày 08 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
16-07-2008 Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
16-07-2008 Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh quy định chế độ, chính sách cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 19
21-07-2008 Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Công Thương Bình Thuận. 21
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
16-07-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 huyện Đức Linh. 32
16-07-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 34
16-07-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn số liệu điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2008 trên địa bàn huyện Đức Linh. 37
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
10-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 của huyện Hàm Tân. 39
10-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã đối với các xã, thị trấn mới điều chỉnh địa giới hành chính. 41
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
14-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 của huyện Hàm Thuận Bắc. 43
14-07-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về kế hoạch phân khai vốn bổ sung cho các công trình xây dựng cơ bản và kinh phí hoạt động từ nguồn dự kiến vượt thu ngân sách năm 2008 của huyện Hàm Thuận Bắc. 45
14-07-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 47
22,300,705 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner