"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 50           Năm 2008 Ngày 01 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-07-2008 Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi điểm a, d khoản 1 Điều 8 của Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về Quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
09-07-2008 Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 24/2003/QĐ-UBBT ngày 29/4/2003 của UBND tỉnh về chính sách huy động sức dân tham gia xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 06
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
10-07-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Phan Thiết đến năm 2010. 08
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
27-06-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Bắc Bình. 20
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
01-07-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân. 25
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
30-06-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ban hành Đề án phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tuy Phong giai đoạn 2008 – 2010. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-07-2008 Quyết định số 1853/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND ngày 08/9/2005 của UBND tỉnh về quy định chế độ kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 47
15-07-2008 Chỉ thị số 39/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 49
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-07-2008 Quyết định số 1791/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp sản xuất nước đá Thạch Long, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. 51
25,976,987 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner