"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49           Năm 2008 Ngày 20 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-06-2008 Nghị quyết số 71/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2008 – 2025. 03
30-06-2008 Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND về đề nghị công nhận thành phố Phan Thiết đạt tiêu chuẩn đô thị loại II. 06
30-06-2008 Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 07
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
01-07-2008 Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 11
07-07-2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận. 24
07-07-2008 Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận. 35
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
20-06-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Quý. 49
22,300,490 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner