"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 48           Năm 2008 Ngày 05 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-06-2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
06-06-2008 Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 13
09-06-2008 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2008. 23
19-06-2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 26
20-06-2008 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 33
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
19-06-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình xét, công nhận sáng kiến thuộc huyện Bắc Bình. 40
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-06-2008 Quyết định số 1611/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài. 45
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
02-06-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. 47
03-06-2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước. 50
17-06-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2008 cho phường Phước Hội và xã Tân Bình. 52
22,300,424 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner