"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47           Năm 2008 Ngày 01 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-06-2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý sử dụng tiền học lại, thi lại hết học phần, thi lại tốt nghiệp, chấm phúc khảo thi tốt nghiệp tại các Trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung cấp nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
04-06-2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về một số định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 – 2009. 05
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
06-06-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch khu vực trung tâm huyện Bắc Bình, trung tâm thị trấn Lương Sơn và các điểm dân cư nông thôn tập trung trên địa bàn huyện. 12
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
23-05-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng. 15
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
04-06-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tánh Linh. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-06-2008 Quyết định số 1485/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Quý thời kỳ 2006 – 2020. 39
22,296,797 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner