"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 46           Năm 2008 Ngày 25 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-05-2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
19-05-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-HĐND về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2008 nhằm kiềm chế lạm phát. 05
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
22-05-2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đô thị huyện lỵ Phú Quý đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 07
22-05-2008 Nghị quyết số 32/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Tam Thanh, xã Ngũ Phụng để thành lập thị trấn Phú Quý thuộc huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. 10
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
20-05-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND huyện về việc Quy định lộ giới, chỉ giới và quy mô xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Phú Quý. 12
26-05-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin đến năm 2010. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-05-2008 Quyết định số 1273/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh sách các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 21
02-06-2008 Quyết định số 1459/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2008 nhằm kiềm chế lạm phát. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-05-2008 Quyết định số 1293/QĐ-UBND về việc bổ sung chuẩn công nghệ ngành bảo quản thanh long vào Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 40
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
12-05-2008 Quyết định số 809/QĐ-UBND hủy bỏ văn bản không còn phù hợp. 48
22,300,691 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner