"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39           Năm 2008 Ngày 20 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-04-2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý việc xuất cảnh của công chức viên chức bằng hộ chiếu phổ thông. 03
14-04-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh ban hành tại Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 07
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
14-04-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung khu công nghiệp và khu dân cư dịch vụ công nghiệp Tân Đức. 09
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
11-04-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Thanh tra thành phố Phan Thiết. 11
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
18-04-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai tại địa bàn huyện Phú Quý. 16
02-08-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý năm 2008. 24
18-04-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quý. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-04-2008 Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức chủ động tưới tiêu được ban hành tại Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 33
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
09-04-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc triển khai sản xuất vụ Hè thu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi năm 2008. 43
25,977,008 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner