"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2008 Ngày 30 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
26-02-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phường Phước Lộc đến năm 2020. 03
26-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phường Bình Tân đến năm 2020. 11
26-02-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phường Tân Thiện đến năm 2020. 18
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
22-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung, thay thế khoản 1, điểm 1.1 tại Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007 của UBND huyện Phú Quý. 24
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-02-2008 Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Hàm Tân đến năm 2020. 28
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
29-02-2008 Quyết định số 425/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008. 41
22,300,649 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner