"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2008 Ngày 05 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
04-01-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chính sách đầu tư ứng trước giống, vật tư và các mặt hàng thiết yếu để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã thuần và thôn dân tộc thiểu số xen ghép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
24-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008. 10
24-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Bắc Bình. 13
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
21-12-2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008. 15
21-12-2007 Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008. 19
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
31-12-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách huyện phân khai. 21
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
27-12-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai. 26
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
31-12-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách các xã, thị trấn năm 2008. 28
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
21-12-2007 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. 31
21-12-2007 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. 32
21-12-2007 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. 33
22,300,536 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner