"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2008 Ngày 04 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
04-01-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 2010. 03
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
24-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 06
24-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2008. 12
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
19-12-2007 Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND về quy định tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách huyện và ngân sách xã năm 2008. 14
19-12-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" giai đoạn 2008 - 2010. 17
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
21-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008. 21
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
21-12-2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2008. 24
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
18-12-2007 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2008. 29
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
19-12-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008. 33
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
21-12-2007 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc thông qua việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 35
21-12-2007 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. 37
22,300,376 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner