"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2008 Ngày 02 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề dài hạn năm 2007. 04
02-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 06
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
19-12-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008. 13
19-12-2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai năm 2008. 16
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
21-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008. 19
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
21-12-2007 Nghị quyết số 52/2007/NQ-HĐND về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2008. 22
21-12-2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008. 26
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
25-12-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2008. 28
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
31-12-2007 Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. 39
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
27-12-2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai. 43
27-12-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND về việc Quy định tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách huyện và ngân sách xã năm 2008. 44
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-12-2007 Quyết định số 2179/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của UBND huyện Phú Quý về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, cơ chế “Một cửa liên thông” trên địa bàn huyện Phú Quý. 46
14-01-2008 Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc thu hồi 150 ha đất dự án của Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Tiến tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh. 47
22,300,651 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner