"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2008 Ngày 27 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-12-2007 Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 40/2005/QÐ-UBBT ngày 20 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tham gia xuất khẩu của tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. 04
12-12-2007 Quyết định số 81/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Bình Thuận. 06
12-12-2007 Quyết định số 82/2007/QĐ-UBND về việc Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2008. 08
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
18-12-2007 Nghị quyết số 79/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2008. 16
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
26-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Đức Linh. 18
26-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 20
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
19-12-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 24
19-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008. 31
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
20-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 34
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
14-12-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục và nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 và Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 31/8/2007 của UBND huyện Hàm Thuận Nam. 39
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
04-12-2007 Quyết định số 3097/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Minh, huyện Hàm Tân. 43
14-12-2007 Quyết định số 3207/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phú Quý, huyện Phú Quý. 46
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
11-12-2007 Quyết định số 4331/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện. 49
22,300,397 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner