"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2008 Ngày 17 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
01-10-2007 Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND về việc Quy định về quy trình quản lý, xử lý, xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
01-10-2007 Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh Bình Thuận. 23
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
11-09-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết. 30
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
10-09-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 342/2006/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 của UBND huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Tân. 36
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
27-09-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND về tăng cường quản lý chất thải từ các tàu thuyền, các khu vực bến, bãi và ven biển trên địa bàn huyện Phú Quý. 39
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-09-2007 Quyết định số 2510/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 18/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh. 42
03-10-2007 Quyết định số 2574/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 44
22,296,991 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner