"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2008 Ngày 15 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-12-2007 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006 của tỉnh Bình Thuận. 03
07-12-2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2008. 06
07-12-2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bình Thuận. 08
07-12-2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 10
07-12-2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2008. 17
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-09-2007 Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 25
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-12-2007 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh Bình Thuận năm 2008. 41
07-12-2007 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2008. 62
22,296,865 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner