"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 74           Năm 2008 Ngày 10 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-11-2008 Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
26-11-2008 Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 14
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
20-11-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp và Khu dân cư dịch vụ công nghiệp Tân Đức. 18
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
25-11-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Đức Linh. 20
25-11-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đức Linh. 27
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
13-11-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước huyện Tánh Linh. 33
62,486,959 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner