"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40           Năm 2016 Ngày 20 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-09-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND qUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ một phần nội dung tại Điểm c, Khoản 1, Điều 6, Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
09-09-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 05
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
28-07-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Tân. 07
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
24-08-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chỉ giới, quy mô xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn huyện Phú Quý. 15
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
06-09-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 36
62,311,489 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner