"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38 + 39           Năm 2016 Ngày 09 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
31-08-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý xây dựng công trình thuộc Đề án tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. 03
31-08-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 20
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
26-07-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2015. 29
26-07-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2016 - 2020. 37
26-07-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 41
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
29-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). 45
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
08-08-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế thị xã La Gi. 53
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
15-08-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tánh Linh. 62
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-08-2016 Quyết định số 2464/QĐ-UBND về việc danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận. 69
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
26-07-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 72
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
29-07-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Tuy Phong năm 2015. 73
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-08-2016 Quyết định số 1145/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016. 75
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
12-08-2016 Quyết định số 1114/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2015. 87
62,311,275 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner