"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2016 Ngày 26 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
16-08-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
20-07-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 của huyện Hàm Thuận Bắc. 19
20-07-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 22
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
28-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Tánh Linh giai đoạn 2016-2020. 26
28-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tánh Linh giai đoạn 2016 - 2020. 29
28-07-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 32
28-07-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 40
28-07-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND về xây dựng, phát triển thị trấn Lạc Tánh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 43
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
28-07-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 của huyện Tánh Linh. 46
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
18-07-2016 Quyết định số 2131/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Điều 7 của Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý. 49
62,311,948 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner