"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2016 Ngày 22 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-07-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
29-06-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết. 15
14-07-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế thành phố Phan Thiết. 23
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-07-2016 Quyết định số 1914/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính công, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh năm 2015. 28
30-06-2016 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 35
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
27-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2016. 38
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
04-07-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 44
04-07-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 45
04-07-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc thông qua số lượng thành viên, cơ cấu thành phần 2 Ban HĐND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 46
04-07-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban 2 Ban HĐND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 48
04-07-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 49
04-07-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 50
62,310,998 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner