"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2016 Ngày 10 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-04-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận. 03
05-05-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về mức thu và quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 16
27-05-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định một số mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp; định mức chi phục vụ hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân của HĐND tỉnh Bình Thuận. 23
01-06-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận. 25
03-06-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 37
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
30-05-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tuy Phong. 44
62,312,092 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner