"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2016 Ngày 26 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
31-03-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về việc phát triển giao thông nông thôn, hẻm nội thị giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thị xã La Gi. 03
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
26-02-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Quản lý đô thị, thị xã La Gi. 07
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
05-04-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế, huyện Phú Quý. 15
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
02-03-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh. 26
16-03-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Tánh Linh. 36
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
29-03-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tuy Phong. 42
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
24-03-2016 Nghị quyết số 96/HĐND về việc đính chính số Nghị quyết Hội đồng nhân dân. 48
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
07-03-2016 Quyết định đính chính số 1316/QĐĐC-UBND quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND huyện Phú Qúy về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng huyện Phú Quý. 50
09-03-2016 Quyết định đính chính số 1322/QĐĐC-UBND quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND huyện Phú Qúy về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Quý. 51
62,310,650 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner