"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2016 Ngày 04 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
22-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về phát triển nuôi thủy sản nước ngọt năm 2016. 03
22-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh. 06
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
24-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện Tuy Phong năm 2014. 08
24-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2016. 10
24-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2016. 20
24-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016. 27
24-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2016. 49
24-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 63
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
12-12-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ban hành Q uy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý. 71
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
24-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2016. 82
24-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2016. 86
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-01-2016 Quyết định số 221/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 93
18-01-2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2016. 96
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
28-12-2015 Quyết định đính chính số 2384/QĐĐC-UBND đính chính Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý. 99
62,310,915 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner