"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2016 Ngày 15 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
29-12-2015 Nghị quyết số 68/2015/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2016. 03
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
24-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016. 05
24-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện Hàm Thuận Bắc năm 2016. 19
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
28-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Thiết. 31
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
22-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Bình. 39
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
31-12-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Tánh Linh. 47
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
24-12-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Phong. 54
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
15-01-2016 Quyết định số 38/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. 61
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
18-01-2016 Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. 76
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
08-01-2016 Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016. 88
62,311,773 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner